Уни Банка има потреба од дополниотелен кавлификуван кадар за средново работно место:

 

                                                                           ОГЛАС

за ангажирање еден (1) извршител на работното место Кредитен референт во Дирекција Корпоративно кредитирање