Универзална Инвестиоциона Банка АД Скопје за 2017 година оствари добивка по оданочување во износ 242.164.257 денари.

На вчерашното Собрание на акционери беше донесена Одлука, утврдената добивка за 2017 година да се распредели на следниот начин:

  1. Законски резерви                            12.200.000 мкд
  2. Вложувања во инвестиции           10.000.000 мкд
  3. Останати резерви                            219.964257 мкд