Мислите дека една банкнота е пари и дека банките вашите пари ги чуваат и се заштитени.  Тоа, навистина е погрешно.