Вкупната нето добивка на кредитните институции во Хрватска минатата година достигна 2,7 милијарди куни, што е за 53,1 процент помалку отколку во 2019 година, објави Хрватската народна банка (ЦНБ).
Кредитните институции ги зголемија резервирањата за очекувани загуби што рефлектираат потенцијално зголемување на кредитниот ризик како резултат на пандемијата.

Со падот на профитот, индикаторите за профитабилност исто така се намалија, со поврат на активата (ROA) од 1,4% на 0,6% и поврат на капиталот (ROE) од 9,8% на 4,4%.

Хрватската Народна Банка потсетува дека, во согласност со надзорните очекувања поврзани со несигурноста создадена од пандемијата, кредитните институции го задржаа остварениот профит во 2019 година, што создаде предуслов за понатамошно зајакнување на капиталот и зголемување на вредноста на клучните индикатори за капитализација. На крајот на 2020 година, сите кредитни институции имаа вкупен сооднос на капитал поголем од минималниот за осум проценти, а вкупниот капитал на банкарскиот систем беше 24,9 проценти, се вели во соопштението.

Според неревидирани привремени податоци, на крајот на минатата година, вкупните средства на кредитните институции се зголемија во споредба со 2019 година за 31,4 милијарди куни или 7,3 проценти, на 462,5 милијарди куни. Средствата се зголемија кај повеќето кредитни институции, а најголемото зголемување се однесува на ликвидните средства, претежно на депозитите во централната банка, се вели во соопштението.

Зголемувањето на вкупните кредити и претходните заеми за 9,1 процент е повисоко од растот на нефункционалните кредити, што се зголеми за 8,2 проценти, што резултираше со мало намалување на вредноста на показателот за релативниот квалитет на кредитот, односно учеството на нефункционалните кредити во учеството во вкупни кредити. Учеството на нефункционалните заеми (НПЛ) на крајот на 2020 година беше 5,4 проценти, а на крајот на 2019 година 5,5 проценти, според ХНБ.

Нефункционалните кредити пораснаа во портфолиото на заеми на домаќинства, во кои учеството на неплатените кредити се зголеми од 5,8 на 7,1 процент. Уделот на неплатените кредити во секторот нефинансиски корпорации се намали од 13,7 на 12,5 проценти, пред се поради продажбата на нефункционалните побарувања.

Ликвидноста на системот на кредитни институции измерена со коефициентот на покриеност на ликвидноста (ЛЦР) сè уште е на високо ниво, а на крајот на декември 2020 година, ЛЦР беше 181,9 проценти. Сите кредитни институции ги исполнија пропишаните минимални услови за ликвидност, се заклучува во соопштението.