Владата на Република Македонија ја разгледа и ја усвои информацијата со Правилници за мерките од Планот за економски раст на Владата – столб 3. Правилниците се однесуваат на следните 4 мерки:

  1. финансиска поддршка на мали и средни претпријатија со тенденција на брз пораст („Газели“)
  2. посебна финансиска поддршка за микро претпријатија
  3. финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за подобрување на иновативност
  4. финансиска поддршка за стручно усовршување и пракса за нововработени млади лица

 

Во исто време, Владата на Република Македонија ќе формира работна група за следење на реализацијата на мерките од столб 3 од Планот за економски раст на Владата на Република Македонија, составена од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и координација со економските ресори, Фондот за иновации и технолошки развој, Министерството за економија, Стопанска комора на Македонија, Сојуз на стопански комори на Македонија и Стопанска комора на северо-западна Македонија.