Вкупните депозити во јануари, на годишна основа, се зголемени за 7,4%, како резултат на растот на депозитите кај двата сектора, којшто е поизразен кај секторот домаќинства.

На годишна основа, вкупните кредити се зголемени за 8,4%, како резултат на растот на кредитите на двата сектора, кој е малку поизразен кај корпоративниот сектор.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2022/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2022_januari_mk.pdf