Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени за 8,6%, како резултат на растот на депозитите на двата сектора, со поизразен придонес на секторот домаќинства.

Годишниот пораст на кредитите од 6,3%, е резултат на повисокото кредитирање на двата сектора, со поизразен придонес на секторот домаќинства.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2023/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2023_april_mk.pdf.