Согласно член 8 од Законот за враќање на дел од ДДВто кај физичките лица враќањето се врши на трансакциската сметка на лицето по службена должност од страна на Управата за јавни приходи во рок од 60 дена по истекот на календарското тримесечје во кое е издадена фискалната сметка.