Комерцијална Банка извести преку соопштение на Македонската  Берза дека во изминатиот период преку берзански трансакции правното лице Адора Инженеринг ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје се стекна со дополнителни акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје и во моментот (заклучно со 02.07.2018 година) заедно со поврзаните лица поседува вкупно 184.214 обични акции, односно има учество од 8,08% во основната главнина на Комерцијална банка АД Скопје.