Според податоците на Светска банка, околу 11 отсто од населението во Србија нема пристап до банкарски услуги. Овие луѓе би биле изложени на висок ризик од економско и социјално исклучување во случај на брза транзиција кон економија без готовина, предупредува истражувањето. Во споредба со другите земји од Централна и Источна Европа, Србија е на средина кога станува збор за релативното учество на населението кое не користи банкарски услуги, додека учеството во другите земји се движи од 1 отсто во Словенија до 56 отсто во Албанија.

Иако Србија има подобри резултати од повеќето земји во Југоисточна Европа, сепак заостанува зад просекот на Европската монетарна унија (ЕМУ) и многу земји од Централна Европа во однос на уделот на лица кои не користат банкарски услуги во вкупното население. Податоците, исто така, покажуваат дека постарите луѓе, како и оние кои живеат во руралните области, малцинствата и сиромашните се презастапени во категоријата без банка, што укажува на тоа дека овие групи се најмногу изложени на ризик да бидат исклучени од финансискиот систем како што се шират безготовинските плаќања. Според податоците на Светска банка, околу 16 отсто од најсиромашните во Србија немаат банкарска сметка, што е далеку над просечното население (11 отсто). Уделот на невработените меѓу сиромашните во Србија е значително поголем отколку во земјите од еврозоната (2,6 отсто), но значително под просекот во Централна и Источна Европа (21 отсто), објави Каматица.

И покрај значителниот развој на безготовинските плаќања во изминатата деценија, при што само 46 отсто од возрасните пријавиле дека користеле дебитна картичка за плаќање, Србија е рангирана далеку под просекот на еврозоната (81 отсто), како и просекот на ЦИЕ (57 отсто), иако тој е подобар од неколку земји од ЦИЕ, како што се Бугарија, Романија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија и Албанија.

Истражувањето покажува дека стапката на сопственост на платежни картички во групата со ниски приходи во Србија е под 50 отсто, што е значително пониско отколку во земјите од еврозоната (90 отсто) и просекот во земјите од ЦИЕ (62 отсто).