Во Србија има повеќе од 2.000 републички и локални даноци и такси што ги плаќаат граѓаните и бизнисите. Душан Васиљевиќ, директор на Одделот за конкурентност и инвестиции на Налед, вели дека не се целосно оправдани сите овие неданочни давачки и дека честопати треба да платите два даноци за иста управна постапка. Затоа, посочува, неопходна е реформа и воведување единствена база на неданочни давачки. Васиљевиќ наведува дека само на национално ниво има 1.200 неданочни давачки, но дека има и локални и провинциски даноци.

„Тоа е регулирано преку 500 различни закони и подзаконски акти, па можете да замислите со каква шума треба да се запознаат бизнисмените само за да ги исполнат своите обврски во однос на даноците и таксите, неданочните давачки на републичко ниво. Но, кога ќе се земе предвид дека имаме и ниво на локална самоуправа и ниво на провинција кои имаат свои даноци и такси, можеме да бидеме сигурни дека бројката е многу поголема. Засега не ни знаеме колкава е таа бројка на локално ниво, но можеме да бидеме прилично сигурни дека тие локални даноци и такси и републиката изнесуваат повеќе од 2.000 даноци и такси“, вели Васиљевиќ за РТС.

Тоа укажува дека не се целосно оправдани сите давачки и давачки и дека не се пресметани доволно правилно за да ги одразат трошоците на државните органи за давање услуги, но некои се парафискални давачки. Затоа, посочува, има многу причини зошто треба да се реформираат неданочните и парафискалните давачки, пренесува Каматица.