На годишна основа, вкупните депозити бележат раст од 2,3%, кој во целост се должи на повисоките депозити на секторот домаќинства.

На годишна основа, вкупните кредити се зголемени за 9,7%, во поголем дел под влијание на растот на кредитирањето на корпоративниот сектор.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2022/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2022_juli_mk.pdf