1.    ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Општи цели на финансиската поддршка се насочување спрема компаниите помагајќи им во зголемувањето на нивната конкурентност преку еден партнерски однос на Стопанската комора на Северна Македонија, Владата на РС Македонија и „Хелветас“, Швајцарска Интеркооперација, Подружница во Скопје, градејќи заеднички посакувана цел конкурентна македонска економија. Партнерскиот однос подразбира трите партнери заеднички да се вклучат во субвенционирањето и во примената на современи дигитални системи во македонските компании, за компаниите да се поттикнат на инвестиции кои ќе значат унапредување на нивните дигитални процеси, применувајќи деловни софтвери лидери во индустријата за дигитализација. Со субвенционирање во одреден процент во примената на SAP-системите во македонските компании, градејќи концепт на интелигентно претпријатие (Intelligent Enterprise), решенија кои ги следат најновите трендови на компаниите од сите дејности и кои се светилник во ерата на дигиталната трансформација, ќе дадат свој активен придонес и силно ќе влијаат врз продуктивноста, врз зголемување на ефикасноста, врз вработувањата и врз ефективноста во бизнисот.


1.2      Целна група

Финансиската поддршка е наменета за дигитална трансформација на средни и на големи претпријатија со доминантна македонска сопственост (минимум 51 % македонски капитал), чие  седиште е во Република Северна Македонија, со единствена цел да се зголеми нивната конкурентност на домашниот и на странскиот пазар, преку зголемена продуктивноста, профитабилност, ефикасноста и ефективноста во бизнисот.


1.3. Времетраење на имплементацијата на SAP-системите

Времетраењето на имплементацијата на SAP-системите кај апликантот од страна на САП добавувачот може да биде најдолго до 18 месеци, сметано од денот на потпишување на договорот.


2.    КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ НА АПЛИКАНТОТ И ТРОШОЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

     2.1 Критериумите за подобност на апликантот се утврдуваат како општи, посебни и како критериуми за евалуација на апликациите.

    Општи критериуми за подобност на апликанот се:
•    да е трговско друштво основано во согласност со Законот за трговски друштва и регистрирано во Централниот регистар на Република Северна Македонија;
•    да е среден трговец со просечен број на вработени до 250 или голем трговец со просечен број на вработени над 250;
•    да е правен субјект со доминантна македонска сопственост (минимум 51 % македонски капитал) со седиште во Република Северна Македонија;
•    да има позитивен финансиски резултат остварен во 2021 година;
•    просечениот број на вработени, остварениот финансиски резултат и другите финансиски показатели за работењето на апликантот се утврдуваат во согласност со финансиските извештаи за последната календарска година.

      Посебни критериуми за подобност на апликантот се:
•    против него да не е поведена стечајна постапка или постапка на ликвидација;
•    да има подмирени доспеани обврски на основа на јавните давачки и придонеси;
•    да е членка на Стопанската комора на Северна Македонија;
•    против него да не се започнати постапки за присилно извршување на доспеани парични побарувања;
•    да го одржува системот најмалку 3 (три) години од денот на неговата примена.

2.2 Подобни трошоци за финансирање

1.    Имплементација на деловниот софтвер SAP, како што се ERP-системите, системите за дигитализација на деловните процеси, за едукација, за човечки ресурси, HR-системи итн., што подразбира:

•    Подготовка на проектот (Project Preparation)
•    Едукација и тренинг на клучни корисници
•    Концептуален дизајн (Business Blue Print)
•    Едукација и тренинг на вработените- корисници на системот
•    Реализација (Realisation)
•    Завршни подготовки (Final Preparation) и миграција на податоци
•    Едукација-подготовка на вработените за преминување кон продукција
•    Преминување кон продукција (Go Live) и поддршка на пост-продукција

2.    SAP-лиценци

4.    ИЗНОС НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА

Со овој јавен повик се обезбедува финансиска поддршка до 30 % од подобните трошоци за финансирање во инвестицијата во примената на деловниот софтвер SAP, но максималниот износ за поединечен корисник – компанија не смее да надмине 12.300.000,00 (дванаесет милиони и триста илјади) денари.

5.    НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА

Апликацијата во еден оригинален примерок на образец за апликација треба да биде заверена и потпишана од одговорното лице на апликантот.
Апликацијата, заедно со потребната придружна документација, се испраќа/доставува во затворено плико, кое треба да ја носи ознаката не отворај, во архивата на Стопанската комора на Северна Македонија на ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13 – Скопје.
Во средината на пликото треба да стои:

Стопанска комора на Северна Македонија, за Комисијата за финансиска поддршка на процесите за дигитализација

6.    ДАТУМ НА ОБЈАВА И КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИИТЕ

Јавниот повик се објавува на 15.07.2022 година (петок), а краен рок за поднесување на апликациите е 15.09.2022 година (четврток) до 16 часот.

7.    ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ

За подетални информации во работни денови апликантите можат да се обратат во Стопанската комора на Северна Македонија кај м-р Aнета Трајковска, претседател на Комисијата за финансиска поддршка на процесите за дигитализација, тел.: 02/3244-041, моб. 070/295-432, електронска адреса: [email protected].

Образец за апликација: Образец.docx

Правила за организирање и спроведување на постапката за финансиска поддршка на процесите за дигитализација во компаниите: Правила.docx