Еден месец по воведувањето на еврото во продавниците, луѓето ќе можат да плаќаат и со левови и со евра. За 12 месеци цените на стоките ќе бидат прикажани во двете валути.

Речиси 500 милиони лева еднократни трошоци ќе бидат повлекувањето на банкнотите и монетите лева од оптек и дистрибуцијата на еврото во нашата земја од страна на БНБ, комерцијалните банки и небанкарските даватели на платежни услуги, информира „Сега.бг.њус“. Во износот се вклучени и нивните трошоци за конвертирање на сите сметки од лева во евра, за што тие мора да ги приспособат своите информациски и сметководствени системи. Одделно, вклучувањето на „Бугарска пошта“ во процесот на размена на лева за евра во поштите во земјава за 6 месеци се проценува на близу 30 милиони лева директни и индиректни трошоци, кои ќе треба да се покријат од државниот буџет.

Овие сметки се посочени во извештајот за севкупната оценка за замената на левата со единствената европска валута, што го придружува предлог-законот за воведување на еврото објавен од Министерството за финансии. За корисниците, конверзијата на нивните банкарски сметки ќе биде бесплатна, како и размената на лева во готовина во првите шест месеци по воведувањето на еврото.

Но, за државните и општинските власти и институции, давателите на платежни услуги и „Бугарска пошта“, како и за компаниите од финансискиот и нефинансискиот сектор, ќе има дополнителни трошоци, кои во никој случај нема да бидат занемарливи.

Истражувањето на Министерството за економија и индустрија на близу 100 мали и средни претпријатија покажува дека 37% од нив очекуваат трошоците за двојното означување на цените еден месец пред датумот на воведување на еврото и 12 месеци потоа да да биде помеѓу 500-2.500 лева За 9% од анкетираните овие трошоци ќе бидат помеѓу 2.500-10.000 лева, а за 11% ќе надминат 10.000 лева.