Новите земјоделци и новите фирми и годинава треба да се запишуваат во регистарот на земјоделските стопанства. Крајниот термин за пријавување ќе трае сè додека се поднесуваат апликациите за финансиска поддршка. Евиденцијата е еден од условите за нејзиното добивање. Промените во сопственичката структура исто така мора да се пријават во Регистарот …

Новите земјоделски стопанства и земјоделските фирми ќе можат да се запишат и да се евидентираат во регистарот на Министерството за земјоделство и Агенцијата за ветеринарство сè додека трае поднесувањето на апликациите за финансиска поддршка за 2024 година.

Роковите за поднесување на барањата ги одредува Платежната агенција. Ова е еден од условите за остварување на правото за добивање на помошта која им следува на земјоделците.

Оваа обврска ја имаа и оние фармери кои во меѓувреме ја зголемиле или намалиле, односно направиле промени во сопственичката структура на површините кои ги обработуваат и на бројната состојба на животните кои ги одгледуваат.

Добивањето на парите во сточарството зависи од бројната состојба на добитокот запишана во Агенцијата за ветеринарство или бројот на домашни животни на денот на поднесување на барањето.

Пријавувањето се врши во подрачните единици на Министерството каде што живее земјоделецот или каде што се наоѓа седиштето на фирмата.