Зголемување има кај бројот на свињите за 5,9 отсто, кај козите за 6,7 и кај живината за 11,8 проценти.

Според Државниот завод за статистика зголемување на бројната состојба на свињите е забележано во двата сектора. Зголемување има кај бројот на свињите за 5,9 отсто, кај козите за 6,7 и кај живината за 11,8 проценти.