Преку соопштение на Македонска Берза ТТК Банка АД Скопје објави дека Гувернерот на НБРМ, со Решение бр.15-13117/5 од 25 јуни 2018 година издаде претходна согласност за именувањето (реизборот)  на Златко Черепналкоски за член на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје за период од 4 години.