Во јануари, вкупните депозити бележат месечно намалување од 0,5%, што целосно се објаснува со падот кај депозитите на корпоративниот сектор, соопштија од Народна Банка.

Во споредба со истиот месец минатата година, вкупните депозити се зголемени за 6,3%, при речиси еднаков придонес кон растот на двата сектора.

Вкупните кредити во јануари 2021 година, се намалија за 0,1%, како резултат на намаленото кредитирање на корпоративниот сектор, додека кредитирањето на домаќинствата не забележа промена на месечна основа.

На годишно ниво, вкупните кредити пораснаа за 4,6%, со поголем придонес кон растот на секторот „домаќинства“.

Во јануари 2021 година, согласно со сезонската динамика, паричната маса оствари месечен пад од 0,5%, главно како резултат на намалените депозитни пари, а во помал дел и заради готовите пари во оптек и долгорочните депозити до две години, во услови на раст кај краткорочните депозити.

На годишна основа паричната маса забележа раст од 9,0%, што во најголем дел се должи на зголемувањето на депозитните пари, а позитивен придонес имаа и готовите пари во оптек и краткорочните депозити. Долгорочните депозити до две години забележаа пад на годишна основа, додава извештајот на НБ.