Вкупните депозити, во август, на годишна основа, се повисоки за 9,9%, при раст кај двата сектора – корпоративен и домаќинства, којшто е поистакнат кај корпоративниот сектор.

На годишно ниво, вкупните кредити, во август, бележат раст од 6,4%, при зголемено кредитирање кај двата сектора, со поголем придонес на секторот домаќинства.