Економско-социјалниот совет денеска ја одржа петтата седница со која претседаваше министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска, а покрај претставници на институциите беа присутни претставници на работодавците, репрезентативните и нерепрезентативни претставници на синдикатите, информираат од МТСП.

На седницата, на дневен ред беа Годишниот извештај за работата и функционирањето на Економско-социјалниот совет за 2022 година, беше усвоена Предлог-годишната програма за работа на ЕСС за 2023 година, беше презентирана информацијата за можностите за поедноставено ангажирање на работници во привремени, повремени и сезонски работни ангажмани, новиот план за спроведување на Гаранцијата за млади 2023-2026 и Оперативниот план за активни програми и мерки за 2023 година.

-Во врска со поедноставеното ангажирање на работници во привремени, повремени и сезонски работни ангажмани беше посочено дека во моментот се направени анализи во врска со ова прашање, ќе биде формирана и работна група во која ќе бидат вклучени сите релевантни чинители. Планот е да се донесе едно законско решение кое ќе ги опфати невработените лица, учениците над 15 години, студентите, пензионерите, корисници на гарантирана минимална помош и лица во работен однос, кои вршат дополнителна работа. Притоа опфатени се дејностите земјоделство, угостителство, туризам и лични услуги и услуги во домот. Целта е зајакнување и поголема заштита на работниците и формализирање на неформалната работа, соопштуваат од МТСП.

Новиот План за спроведување на Гаранцијата за млади 2023-2026, воведува новитети, каде во фокусот се лицата NEET група, односно лица од 15-29 години, кои не се во процесот на образование, не се вработени, и не се вклучени во некои од обуките.

-Се вклучуваат и приватните агенции за вработување, да се прошират видовите на услуги, воведување на нови регионални центри за обука и зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување и соработка со приватните агенции за вработување, известуваат од МТСП.

Во однос на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2023 година, од Министерството велат дека се рефлектираат мерките кои се покажале како најатрактивни и се воведуваат пилот-мерки согласно барањата на компаниите од реалниот сектор претставени од стопанските комори и ТИРЗ зоните.

-Главна новина е тоа што во различните видови обуки ќе бидат вклучени лицата со ниски квалификации односно минимум завршено основно образование, посочуваат од МТСП.

Во однос на ратификациите на трите конвенции на МОТ за БЗР во три сектори – рударство, градежништво и земјоделие, било предложено и усвоено, во оваа фаза да се ратификуваат двете конвенции, рударство и градежништво, а конвенцијата за земјоделие да биде ратификувана подоцна по реформата во земјоделието.

-За Предлог Законот за работните односи, министерката информираше дека се одржани девет јавни расправи, дека и понатаму ќе се продолжи со консултативни средби со сите засегнати страни и во моментот кога ќе се приближат и усогласат ставовите ќе се состане повторно работната група со цел да се изнајде законско решение коешто ќе биде прифатено од сите, соопштуваат од МТСП.

Сите точки од предложениот дневен ред биле едногласно прифатени од сите членови на Економско социјалниот совет.